MD

AVG

Uw privacy

Om te voldoen aan de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft Mensendieck de Heeg  een aantal aanpassingen doorgevoerd in ons privacy statement. 

Mensendieck de Heeg ,

gevestigd aan Geyaartsborg 26228AE te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.mensendieckdeheeg.nl.  Geyaartsborg 2, 6228AE Maastricht +31433112556

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Mensendieck de Heeg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

- Voor- en achternaam     

-Geslacht   

-Geboortenaam      

-Geboorteplaats    

-Adresgegevens             

-Telefoonnummer   

-E-mailadres                

-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,  in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken   

Mensendieck de Heeg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van  u:        

- gezondheid  

- gegevens  van personen jonger dan 16 jaar.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mensendieckdeheeg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

-Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken                              

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming                                                                                                 

Mensendieck de Heeg neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mensendieck de Heeg) tussen zit. Mensendieck de Heeg gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

- Intramed:  administratie, verslaglegging, bevestiging, uitlevering voor dataverzameling

- Vecozo:  ophalen en verwerken van verzekeringsgegevens

 - Oualizorg:   Anoniem verzamelen van gegevens voor kwaliteitsdoeleinden praktijk. Dit is verplicht gesteld door de zorgverzekeraar.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren      

Mensendieck de Heeg  hanteert de wettelijke bewaartermijn voor de persoonsgegevens  van 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Mensendieck de Heeg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mensendieck de Heeg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Mensendieck de Heeg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mensendieck de Heeg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mensendieckdeheeg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mensendieck de Heeg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mensendieck de Heeg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan  contact op met  info@mensendieckdeheeg.nl.